Actief en betrokken

Bij KC De Marel zijn ouders actief en betrokken. Binnen ons moderne onderwijs kunnen en willen wij niet zonder hulp van ouders. Niet alleen in de medezeggenschapsraad en ouderraad spelen zij een belangrijke rol, heel veel ouders zetten zich ook op andere manieren in. Activiteiten en taken waar ouders bij helpen zijn: lezen, excursies, extra projecten voor meerkunners, festiviteiten, schooltuin, verteltas, creaochtenden en sportactiviteiten.

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid betekent niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun kind. In het onderwijs geven wij met deze term aan dat ouders een onmisbare schakel zijn in de relatie tussen de school en de leerling. Ouders en de medewerkers van het kindcentrum hebben elkaar nodig over de gehele schoolperiode, van voorschool tot voortgezet onderwijs. Als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschap op het kindcentrum, als vrijwilliger of als dagelijkse gesprekspartner.

Communicatie met ouders

Wij beseffen hoe bijzonder het is dat u uw kinderen aan ons toevertrouwt. We doen ons best uw kind optimaal te laten ontwikkelen. Maar soms hebt u andere verwachtingen dan wij waar kunnen maken of schatten wij zaken anders in. Dat kan wel eens boosheid of misschien verdriet bij u oproepen. Het gaat immers om uw kind. Dit vraagt om zorgvuldige en respectvolle communicatie. Emoties communiceren in bijvoorbeeld een mail kan allerlei ongewilde effecten geven voor u, maar ook voor ons. En daar wordt uw kind nooit beter van. We vinden het daarom belangrijk om over gevoelige zaken samen te praten en niet te schrijven. We willen u daarom vragen om tijdig een gesprek aan te vragen wanneer u iets dwars zit. Altijd eerst bij de leerkracht en als u er samen niet uitkomt bij de directeur.

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

  • Korte mededelingen via Parro, een ouderapp om snel en eenvoudig te communiceren.
  • Een maandelijks infobulletin via de Parro-app.
  • Wij maken gebruik van een ouderportaal.

Medezeggenschapsraad

Heeft u vragen, opmerking en /of suggesties? Klik dan op onderstaande knop voor meer informatie, de notulen en de vergaderdata.