Actief en betrokken

Bij KC De Marel zijn ouders actief en betrokken. Binnen ons moderne onderwijs kunnen en willen wij niet zonder hulp van ouders. Niet alleen in de medezeggenschapsraad en ouderraad spelen zij een belangrijke rol, heel veel ouders zetten zich ook op andere manieren in. Activiteiten en taken waar ouders bij helpen zijn: lezen, excursies, extra projecten voor meerkunners, festiviteiten, schooltuin, verteltas, creaochtenden en sportactiviteiten.

Hoe ouders worden betrokken

Ouderbetrokkenheid betekent niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun kind. In het onderwijs geven wij met deze term aan dat ouders een onmisbare schakel zijn in de relatie tussen de school en de leerling. Ouders en de medewerkers van het kindcentrum hebben elkaar nodig over de gehele schoolperiode, van voorschool tot voortgezet onderwijs. Als partners in de opvoeding, als klankbord, in de medezeggenschap op het kindcentrum, als vrijwilliger of als dagelijkse gesprekspartner.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

  • Korte mededelingen via Parro, een ouderapp om snel en eenvoudig te communiceren.
  • Een maandelijks infobulletin via de Parro-app.
  • Wij maken gebruik van een ouderportaal.

Medezeggenschapsraad

Heeft u vragen, opmerking en /of suggesties? Klik dan op onderstaande knop voor meer informatie, de notulen en de vergaderdata.