Sociaal Pedagogisch beleid

Hoe gaan wij met elkaar om?
Aan het begin van het schooljaar wordt er per groep een contract opgesteld, samen met de kinderen. Er wordt dan afgesproken hoe we met elkaar omgaan binnen de groep. Om deze afspraken te bevestigen, ondertekenen alle kinderen van de groep het contract. In de loop van het schooljaar, kan hier bij bepaalde gebeurtenissen naar verwezen worden. Iedere groep hangt het contract zichtbaar in de klas op.

Vanaf groep 1 hanteren wij de methode ‘Goed Gedaan!’. Hoe ga je respectvol met elkaar om? Dat is voor kinderen niet zo makkelijk. Er zijn namelijk heel veel vormen van voorbeeldgedrag en reacties op het eigen gedrag. ‘Doe eens gewoon’ is niet meer voldoende. Want wat is ‘gewoon’? ‘Goed Gedaan!’ is een lesmethode waarmee kinderen van groep 1 t/m 8 leren respectvol met elkaar om te gaan. De methode geeft op een eigentijdse en positieve manier uitleg over gevoelens en gedrag.

Regelmatig geven wij ouderbrieven mee over het behandelde onderwerp.

Ter aanvulling op de methode organiseren we iedere maand een activiteit, die aansluit bij het betreffende thema. Bijvoorbeeld het thema “Samen spelen, samen delen” werd dit jaar aangevuld met een spelletjesactiviteit door de hele school. De jongere kinderen spelen dan ook met de oudere kinderen.

Bij sommige feestelijkheden begeleiden de kinderen uit de bovenbouw, de kinderen uit de onderbouw. Alle kinderen leren elkaar zo kennen en voelen zich mede verantwoordelijk. Zo proberen we op een praktische manier de thema’s nog iets extra aandacht te geven.

Afspraak van de week
Iedere twee weken stellen wij een afspraak centraal. Deze afspraak sluit aan op de lessen uit de methode ’Goed Gedaan!’ en wordt door de hele school gevolgd. Bij beide ingangen hangen kleurrijke posters om de afspraak goed zichtbaar te maken.

Aan het begin van ieder schooljaar starten we gedurende zes weken in alle groepen met ‘Grip op de groep’. In deze periode wordt uitgebreid ingegaan op het groepsproces in een klas. Centraal staat hoe de leerkracht via allerlei oefeningen een positieve groep kan creëren en wat het effect hiervan is op het leef- en leerklimaat in de klas.

Pesten
Wat kan ik als ouder doen als mijn kind gepest wordt?

Als ouders merken dat hun kind gepest wordt, zijn twee dingen belangrijk. In de eerste plaats is het nodig dat er goed naar het kind geluisterd en op het kind gelet wordt. Als het iets loslaat over het gedrag van anderen, wacht er dan mee om uw eigen oordeel uit te spreken. Luister alleen en vraag door. Doe een verhaal niet af met: “Jij doet ook wel eens wat” of “Sla er maar op los, dan is het wel over”. Slachtoffers van pesten vinden het vaak bijzonder moeilijk om iets van hun moeite te laten blijken aan volwassenen. Ze schamen zich ervoor dat ze slachtoffer zijn. Ook willen ze hun ouders of de leerkracht niet met hun probleem opzadelen. Slachtoffers zijn bang dat het dan nog erger wordt.

In de tweede plaats is het verstandig om op school te praten over uw kind. Doe dit niet tussen neus en lippen door, bijvoorbeeld als u de leerkracht in de gang tegenkomt, maar bel de leerkracht er apart over op of maak een afspraak voor een gesprek op school. Het is prettig voor een leerkracht of een directeur om problemen die men zelf op school niet gesignaleerd heeft op een open wijze te kunnen bespreken met de ouders. Het is ook belangrijk dat ouders pesten aan de orde stellen omdat leerkrachten pestgedrag vaak niet kunnen zien. Veel van wat er gebeurt tussen de kinderen onderling onttrekt zich aan de waarneming van de leerkracht. Ouders en school gaan samen op zoek naar een oplossing.
Als er een oplossing bedacht wordt zal dit niet ineens helpen. Een groepsproces is geleidelijk ontstaan en verandert niet van de ene op de andere dag. Daarom is het zowel voor de leerkracht als voor de ouders belangrijk om blijvend de vinger aan de pols te houden. Gepeste kinderen zijn kwetsbaar geworden en blijven erg gevoelig voor het gedrag van andere kinderen.

gedragsprotocol januari 2020

Voor verdere informatie:

www.pestweb.nl

www.kindertelefoon.nl

www.weetwatjetypt.nl

www.weerbaar.nu